پوشش الکترونیکی صدا | Sound Masking | ایجاد محیط خصوصی مکالمات و جلوگیری از حواسپرتی ناشی از مکالمات

http://soundmasking.ir
وبسایت
شاخهشاخه شخصی و شرکتی

درباره

پوشش الکترونیکی صدا راه حلی مدرن و اقتصادی برای افزایش تمرکز پرسنل و حفظ حریم خصوصی

افتخارات

94

کاندید

شرکت های خصوصی